bow shape bow shape

AWESUM

Algemene voorwaarden

Bij AWESUM hechten wij veel waarde aan uw belangen, waaronder transparante communicatie naar u toe met betrekking tot de dataopslag en onze verantwoordelijkheden naar u toe. Onze Algemene Voorwaarden hebben wij daarom zo kort en helder mogelijk opgesteld met daarbij ook uw belangen in het achterhoofd. Onze beloftes en garanties met betrekking tot dataopslag en beveiliging vindt u in ons Privacystatement.

1. Toepasselijkheid AWESUM-voorwaarden

1.1 - Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en rechtshandelingen tussen u en AWESUM. Ook wanneer u op een andere wijze gebruik maakt van onze diensten, bij voorbeeld als proefabonnee, partner (wederverkoper) etc., gelden deze voorwaarden. Bedenkt u ook steeds, dat u gebruik maakt van een systeem waarop u enkel een gebruiksrecht, of toegang verkrijgt (SaaS). U wordt dus geen eigenaar van het achterliggende systeem. Meer daarover hieronder onder punt 6.

1.2 - Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. AWESUM en u zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen

2.1 - Alle aanbiedingen en andere uitingen van AWESUM zijn vrijblijvend, tenzij door AWESUM schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 - U staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AWESUM verstrekte gegevens waarop AWESUM zijn aanbieding baseert, omdat de aanbieding anders nadien moet worden bijgesteld aan de feitelijke situatie. Dat is voor alle partijen vaak vervelend.

3. Prijs en betaling

3.1 - Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient u alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 - Abonnementsprijzen, abonnementsspecificaties (bijv. aantal gebruikers, opslagruimte) en betalingscondities kunnen na aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd. Wijzigingen die in uw belang zijn (bijv. extra functies of een toename in opslagcapaciteit zonder prijsverhoging) mogen zonder voorafgaande communicatie vanuit AWESUM worden doorgevoerd. Wijzigingen die mogelijk een negatieve impact voor u hebben (zoals een afname in functies, nieuwe functionele limitaties of een verhoging van de abonnementskosten) worden minimaal 3 maanden voorafgaand aan de wijziging gecommuniceerd, waarbij u altijd de mogelijkheid heeft de wijziging te accepteren of, wanneer de wijzigingen voor u onbedoelde nadelen op zou leveren waarop wij niet hebben gerekend, om de Overeenkomst op te zeggen (met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn).

3.3 - Alle door AWESUM afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben alleen een indicatief karakter. Met andere woorden: u kunt een dergelijke voorcalculatie zien als een praatstuk waarlangs uiteindelijk tot een definitief plan wordt gekomen. Dat betekent dus dat aan een door AWESUM afgegeven voorcalculatie of begroting geen rechten of verwachtingen kunnen worden ontleend.

3.4 - De in rekening gebrachte bedragen zijn wij met u overeengekomen en zult u moeten betalen zonder recht tot opschorting of verrekening. De betalingstermijn staat steeds vermeld op de factuur.

4. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

4.1 - AWESUM vindt het van belang om u proactief en ongevraagd te informeren over de wijze waarop AWESUM zich conformeert aan geldende privacywetgeving. AWESUM zal steeds deugdelijke verwerkers-overeenkomsten willen overeenkomen met Verantwoordelijken (van persoonsgegevens). Ook zal AWESUM u en derden steeds blijven informeren over haar privacy- en cookiebeleid op haar website. AWESUM gaat er steeds vanuit dat ook u onvoorwaardelijk voldoet aan dergelijke regelgeving. We moeten het als het ware samen verzekeren aan derden dat wij compliant zijn op dit gebied. U dient bijvoorbeeld een geldige rechtsgrond te bezitten om persoonsgegevens in voorkomende gevallen door ons te laten verwerken. Wanneer u daarover twijfelt dan bent u verplicht dit aan ons te melden zodat we behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van oplossingen.

4.2 – In geval u niet aan uw verplichtingen voldoet op privacy-gebied dan kunt u - maar ook wij - daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Om die reden vrijwaart u AWESUM voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door u wordt gehouden of waarvoor u op grond van de wet anderszins verantwoordelijk bent. Dat geldt vanzelfsprekend weer niet wanneer u kunt bewijzen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan AWESUM toegerekend moeten worden.

5. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

5.1 - Alle betalingen dienen tijdig aan ons te worden verricht. Wij moeten kunnen rekenen op uw tijdige betalingen zodat wij onze diensten en dienstverlening kunnen blijven door ontwikkelen. Wanneer er onverhoopt niet tijdig door u betaald wordt en wij niet tot redelijke afspraken kunnen komen, dan geldt dat wij gerechtigd zijn om u geen toegang meer te verlenen tot onze (SaaS) oplossingen en/of de door ons gehoste systemen. Eventueel aan u geleverde zaken blijven ook eigendom van AWESUM totdat alle bedragen die u aan AWESUM verschuldigd bent volledig zijn voldaan.

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 - Indien AWESUM bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan dat alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden gegaan. Indien wij schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor u ontwikkelde programmatuur, website(s), databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op u, tast dit het recht of de mogelijkheid van AWESUM niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van AWESUM aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van U zijn of worden gedaan. Wij vinden het van belang dit nog eens extra duidelijk met u te communiceren omdat wij het van belang vinden dat onze ideeën en creativiteit niet beperkt zou moeten kunnen worden. Een onbeteugelde creatieve vrijheid in het ontwikkelen van diensten en producten is ook de grondslag van onze huidige samenwerking met u.

6.2 - Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan u ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij AWESUM, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan u toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sub-licentieerbaar zonder toestemming van AWESUM.

6.3 - Uitzondering op het in 6.2 bepaalde is het gebruikersrecht op evt. functionele ontwerpen, draadmodellen, grafische ontwerpen en front-end codering (html-, CSS- en JS-code); na betaling van de verschuldigde bedragen ontvangt de klant een ongelimiteerd gebruikersrecht op voorgenoemde zaken, en stelt AWESUM deze zaken op eerste verzoek en binnen 10 werkdagen beschikbaar voor u als download. Dit om u zo min mogelijk beperkingen te geven op de voor u ontwikkelde zaken, en u de mogelijkheid te geven om het voor u ontwikkelde zo volledig mogelijk over te dragen naar een andere partij (dat wil zeggen met uitzondering van het SaaS-platform en daarin verweven back-end codes etc. die ons eigendom zijn en blijven omdat dat de kern van onze dienstverlening betreft voor ons gehele klantenbestand

6.3 - AWESUM vrijwaart u tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door AWESUM uitsluitend zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat u AWESUM onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan AWESUM. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door AWESUM zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van AWESUM een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal AWESUM, indien mogelijk, zorg dragen dat u het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Wij nemen in dat soort theoretische gevallen volledige verantwoordelijkheid (om u in een situatie te brengen waarin u zo min mogelijk in de bedrijfsvoering gestoord wordt, zoals hierboven al uitgelegd) en gelijktijdig sluiten wij iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van AWESUM uit.

6.4 - Indien u onze diensten en producten gebruikt garandeert u dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AWESUM van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Met andere woorden, u bent voor het materiaal dat u ons aanbiedt verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk. Daarnaast heeft AWESUM het recht om - indien mogelijk - (illegaal) materiaal of materiaal waarvan dit redelijkerwijs wordt vermoed illegaal te zijn (volgens derden), te blokkeren of te verwijderen. In dat soort gevallen vrijwaart u AWESUM dus ook tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

6.5 - Indien een partij wiens (kosteloze) licentie gebruikt wordt voor een van uw toepassingen (bijvoorbeeld google maps etc.) voorwaarden stelt die niet zijn voorzien, dan verplicht u zich ervoor te kiezen om aan die gewijzigde voorwaarden te voldoen (dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld een licentie fee zal moeten afdragen). Indien die gewijzigde omstandigheid gevolgen heeft voor het ontwerp of de (ombouw) werkzaamheden aan de site, dan zullen die kosten eveneens aan u moeten worden doorberekend.

7. Medewerkingsverplichtingen

7.1 - Partijen erkennen dat het succes op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking tussen u en AWESUM. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door AWESUM mogelijk te maken zult u AWESUM steeds tijdig alle door AWESUM nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen en vice versa. Indien u in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen deze personen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

8. Leveringstermijnen

8.1 - Alle door AWESUM genoemde of overeengekomen (leverings-) termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door AWESUM genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden AWESUM niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. AWESUM spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings-) termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. AWESUM is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings-) termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Ook is AWESUM niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings-) termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen we samen in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

8.2 - De enkele overschrijding van een door AWESUM genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings-) termijn of (oplever)datum brengt AWESUM niet in verzuim. In alle gevallen – ook dus ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings-) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt AWESUM wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat u ons schriftelijk in gebreke hebt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten van de actuele tekortkomingen, zodat wij in de gelegenheid komen daarop adequaat te reageren.

9. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

9.1 - Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Dat geldt voor u en dat geldt ook voor ons. Betalingsverplichtingen die door u niet tijdig worden nagekomen gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 

9.2 - Wij vinden het van belang dat wij met u een overeenkomst sluiten voor een periode die voor u passend is; ook komen wij daarbij redelijke opzegtermijnen overeen. De continuïteit van onze overeenkomst is voor u en voor ons van groot belang. Om die reden heeft u geen recht om een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht die voor een bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

9.3 - Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd.

10. Overmacht

10.1 - Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. Aansprakelijkheid van AWESUM

11.1 - De totale aansprakelijkheid van AWESUM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met u overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AWESUM voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekeraar van AWESUM zal worden vergoed (het eigen risico van AWESUM daarvan uitgezonderd).

11.2 - De aansprakelijkheid van AWESUM voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het door AWESUM verzekerde bedrag.

11.3 - De aansprakelijkheid van AWESUM voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van u, schade verband houdende met het gebruik van door u aan AWESUM voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door u aan AWESUM voorgeschreven toeleveranciers is overigens uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van AWESUM wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. AWESUM is evenmin aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van een in opdracht van u uitgevoerde penetratietest van diens systemen of die het gevolg is van het in opdracht van u doelbewust trachten te omzeilen van diens beveiligingssystemen.

11.4 - De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van AWESUM, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van AWESUM uit hoofde deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

11.5 - De in deze voorwaarden bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien in rechte komt vast te staan dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van AWESUM indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat de verzekeraar op grond van die omstandigheden geen uitkering hoeft te doen

11.6 - Tenzij nakoming door AWESUM blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van AWESUM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien u AWESUM onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en AWESUM ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AWESUM in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

11.7 - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AWESUM meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AWESUM vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

11.8 - Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door AWESUM. Wij spreken bij deze graag met u af (forumbeding) om bij een gerezen geschil eerst constructief overleg te hebben en wanneer dat niet tot het gewenste resultaat leidt om samen actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT- Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (www.sgoa.org en www.sgoa.eu), dan wel middels een mediation traject van een tussen partijen overeengekomen NFM of CEDR mediator.

11.9 - Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan AWESUM zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.