bow shape bow shape

AWESUM

Algemene voorwaarden

Bij AWESUM hechten wij veel waarde aan uw belangen, waaronder transparante communicatie naar u toe met betrekking tot de dataopslag en onze verantwoordelijkheden naar u toe. Onze Algemene Voorwaarden hebben wij daarom zo kort en helder mogelijk opgesteld met daarbij ook uw belangen in het achterhoofd. Onze beloftes en garanties met betrekking tot dataopslag en beveiliging vindt u in ons Privacystatement.

Algemene Voorwaarden AWESUM B.V.

Versie januari 2024

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Data: informatie, gegevens en materialen (bijv. foto’s) van Opdrachtgever;
  • IE-rechten: auteursrechten, portretrechten, merkrechten, tekening- of modelrechten en/of octrooirechten;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon voor wie Opdrachtnemer diensten verricht en/of producten levert;
  • Opdrachtnemer: AWESUM B.V., gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53414489;
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten diensten c.q. te leveren producten zijn vastgelegd;
  • Partij(en): Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer;
  • Schriftelijk: op papier, per post, per e-mail.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (waaronder in ieder geval alle offertes en Overeenkomsten). Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van Overeenkomsten, zijn anders overeengekomen.

2.3. Opdrachtnemer kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. De aangepaste Algemene Voorwaarden zullen gelden voor lopende duurovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking door Opdrachtnemer op zijn website of via elektronische berichtgeving. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen tegen de ingangsdatum van de nieuwe Algemene Voorwaarden als de aanpassingen materieel zijn en/of onredelijk bezwarend zijn voor Opdrachtgever.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Offerte
3.1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Wanneer deze informatie onjuist of onvolledig is, kan dit leiden tot wijziging van de opgegeven prijs en/of levertijd.

3.3. Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4. Prijzen en voorwaarden in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes, Overeenkomsten en bestellingen.

3.5. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte brengen.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte. Als er niet schriftelijk aanvaard wordt, maar Opdrachtnemer is op andere wijze akkoord dat Opdrachtnemer begint met de uitvoering van de offerte, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en als Overeenkomst en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

4.2. Nadere mondelinge afspraken binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

5. Duur en beëindiging overeenkomst
5.1. De Overeenkomst voor eenmalige levering van diensten en producten begint op de datum van aanvaarding van de offerte en wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

5.2. Overeenkomsten voor diensten die een langere duur kennen (zoals hosting, onderhoud & ondersteuning) worden aangegaan per de datum van aanvaarding van de offerte, voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven. Deze Overeenkomsten worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ieder jaar stilzwijgend verlengd voor periodes van telkens 1 (een) jaar, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt, minimaal 3 (drie) maanden voor het einde van de dan lopende periode.

5.3. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden in de volgende gevallen:

a. De andere Partij laat na zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, ook na ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn tot nakoming is gegeven;

b. De andere Partij laat weten niet meer in staat of bereid te zijn om zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

c. De andere Partij wordt surseance van betaling verleend of failliet verklaard;

d. Er doen zich omstandigheden voor die nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet

van Opdrachtnemer gevraagd worden.

5.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook:

a. zijn de vorderingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar;

b. is Opdrachtnemer gerechtigd schadevergoeding te vorderen bij Opdrachtgever, tenzij de Overeenkomst eindigt als gevolg van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekort-

koming;

c. zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever alle gegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever retourneren of vernietigen. Retourneren dan wel vernietigen van gegevens is niet aan de orde voor die gegevens waarvoor en zolang Opdrachtnemer daarvoor een bewaarplicht heeft.

6. Prijs
6.1. Voor de door Opdrachtnemer te verrichten diensten en levering van producten worden in de Overeenkomst prijzen afgesproken, die kunnen bestaan uit onder andere een uurtarief, consultancy-fee en/of een vast bedrag per project/opdracht.

6.2. Alle door Opdrachtnemer aangegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief reis, transport- of andere kosten (zoals kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, kosten van derden) verbonden aan de levering door Opdrachtnemer. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage is afgesproken.

6.3. Wanneer de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, zullen de daardoor ontstane kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer zal, de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.4. Opdrachtnemer heeft het recht zijn tarieven voor dienstverlening jaarlijks aan te passen. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met prijsverhogingen van maximaal 5%. Bij prijsstijgingen boven dit percentage kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen binnen 2 (twee) weken na bekendmaking van de prijsverhoging. Als Opdrachtgever niet binnen 2 (twee) weken op de aangekondigde prijswijziging reageert, wordt Opdrachtgever geacht de nieuwe prijzen te hebben aanvaard.

7. Betaling
7.1. Alle betaling worden door Opdrachtgever gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld.

7.2. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschotbetaling te vragen en pas te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst wanneer de voorschotbetaling is ontvangen.

7.3. Alle aan Opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn betaald.

7.4. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever direct in verzuim en heeft Opdrachtnemer de volgende rechten:

a. Opschorten van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst totdat alle bedragen die Op-

drachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, door Opdrachtnemer zijn ontvangen;

b. Wettelijke rente in rekening brengen;

c. Incassokosten in rekening brengen overeenkomstig de Wet Incassokosten.

8. Medewerking en verplichtingen Opdrachtgever
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie, gegevens en materialen (“Data”) die Opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig worden aangeleverd. Dit omvat ook Data waar Opdrachtnemer niet expliciet om heeft gevraagd, maar waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs weet of kan weten dat deze Data nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

8.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte Data.

9. Uitvoering overeenkomst

9.1. Opdrachtnemer spant zich in om de Overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, met inachtneming van eventuele overeengekomen specificaties, de belangen van Opdrachtgever daarbij naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer verwacht kan en mag worden.

9.2. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.

9.3. Alle levertermijnen worden door Opdrachtnemer naar beste weten vastgesteld, op basis van de dan beschikbare informatie, en worden zoveel mogelijk in acht genomen, maar zijn geen fatale termijnen.

9.4. Opdrachtnemer heeft het recht deelleveringen te verrichten.

9.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort het volgende niet tot de taken/opdracht van de Opdrachtnemer:

a. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke kwaliteitsnormen;

b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van IE-rechten van derden;

c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

10. Oplevering en aanvaarding
10.1. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever in de gelegenheid modellen, prototypes of proeven van resultaat (gezamenlijk: “het Resultaat”) te controleren en schriftelijk goed te keuren.

10.2. Afwijkingen in het (eind)Resultaat ten opzichte van hetgeen is overeenkomen die in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn, zijn geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding.

10.3. Als het Resultaat niet door Opdrachtgever wordt goedgekeurd, zal Opdrachtgever voldoende schriftelijk omschrijven waarom niet. Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever geconstateerde fouten of afwijkingen van de Overeenkomst bestuderen en waar deze terecht zijn, verhelpen.

10.4. Wanneer de controle en schriftelijke goedkeuring niet plaatsvindt binnen 10 (tien) werkdagen na levering, wordt Opdrachtgever geacht het Resultaat van de Overeenkomst volledig te hebben aanvaard.

11. Specifieke bepalingen met betrekking tot onderhoud & ondersteuning
Wanneer Opdrachtgever en Opdrachtnemer in de Overeenkomst onderhoud & ondersteuning met betrekking tot software, programmatuur, applicaties en websites (gezamenlijk: “Materialen”) overeenkomen, gelden de volgende specifieke bepalingen in aanvulling op de Algemene Voorwaarden:

11.1. Uitvoering:

a. Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande of nieuwe (ontwikkelde) Materialen conform de Overeenkomst en het herstellen van fouten. Onder ondersteuning wordt verstaan het al dan niet op afstand hulp bieden bij het onderhouden van of werken met de Materialen.

b. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de werkzaamheden uitvoeren conform de Overeenkomst, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

c. In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer, tegen welke vergoeding Opdrachtnemer zal starten met het uitvoeren van onderhoud & ondersteuning.

d. Opdrachtnemer zal zich inspannen verzoeken van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk uit te voeren, maar kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn van inplannen en uitvoeren van geplande werkzaamheden als reactietijden enhersteltijden bij verzoeken tot aanpassen, herstellen en/of verbeteren van de Materialen.

11.2. Duur:

a. De Overeenkomst voor onderhoud & support wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden. Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de Overeenkomst door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

11.3. Specificaties en medewerking Opdrachtgever:

a. Indien overeengekomen, zal Opdrachtnemer de Materialen installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever zal al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de Materialen mogelijk te maken.

b. Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer medewerkers en hulppersonen van Opdrachtnemer alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de Materialen mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

c. De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Wanneer de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van Opdrachtnemer voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht installatie of configuratie te weigeren.

11.4. Updates en verbeteringen:

a. Alleen wanneer dit onderdeel is van de Overeenkomst:

i. zal Opdrachtnemer zich inspannen om van tijd tot tijd de Materialen aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, al dan niet op basis van aanwijzingen en verzoeken van Opdrachtgever of op basis van eigen initiatief, wanneer dit in de Overeenkomst is bepaald;

ii. zal Opdrachtnemer zich inspannen om de Materialen up-to-date te houden. Opdrachtnemer is daarbij in veel gevallen afhankelijk van zijn leverancier(s) en derden. Opdrachtnemer kan besluiten bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte werking van de Materialen niet ten goede komt.

b. Opdrachtnemer zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de Materialen. Opdrachtnemer mag een dergelijk verzoek weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de Materialen kan belemmeren. Aan het op verzoek van Opdrachtgever toevoegen van veranderingen en nieuwe functionaliteit aan de Materialen zijn kosten verbonden. Opdrachtnemer zal deze kosten vooraf aan Opdrachtgever meedelen.

c. Wanneer een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde functionaliteit binnen hetgeen reeds ontwikkeld is die ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van andere Materialen, systemen etc., zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden over de gevolgen hiervan. Als wordt besloten tot het doorvoeren van deze verandering, update of patch zal Opdrachtnemer de hiervoor gemaakte uren apart factureren op basis van nacalculatie.

d. Als Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de Materialen wenst door te voeren, gebeurt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer hoeft zich dan niet (langer) in te spannen om bugs of fouten te verhelpen. Een en ander tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Opdrachtnemer heeft gemeld en Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemerkan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

e. Tenzij anders is overeengekomen, is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten van Opdrachtgever) niet inbegrepen.

11.5. Ondersteuning op afstand:

a. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

b. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee de te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

c. Wanneer blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Opdrachtnemer in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

d. Opdrachtnemer is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van onderhoud en herstel van fouten) op werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen) van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

12. Specifieke bepalingen met betrekking tot hosting
Wanneer Opdrachtgever hosting afneemt bij Opdrachtnemer, gelden de volgende specifieke bepalingen in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

12.1. Hostingovereenkomst

a. Hosting houdt in dat Opdrachtnemer de website en/of de e-mail en/of overige gegevens van Opdrachtgever (zoals beschreven in de Overeenkomst) extern (op afstand) op een server beschikbaar stelt en houdt voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer maakt gebruik van shared hosting.

b. De hostingovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar en wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij één van de Partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de eerste periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan op ieder moment worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

c. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een jaarlijkse hostingvergoeding verschuldigd, bij vooruitbetaling te betalen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur van Opdrachtnemer.

12.2. Licentie, vrijwaring

a. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever voor de hosting benodigde materialen op te slaan, door te geven, te verspreiden of te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter alleen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de hostingdiensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gegevens, diensten en/of software die door middel van een koppeling worden aangeroepen.

c. Als Opdrachtnemer op grond van een bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.3. Dienstverlening en beschikbaarheid

a. De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de hostingdiensten, op welke wijze dan ook, gebeurt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

b. Opdrachtnemer is nooit verplicht om op afstand beschikbaar gestelde applicaties ook op een fysieke gegevensdrager (bijv. usb-stick) aan Opdrachtgever te leveren.

c. Opdrachtnemer spant zich in voor een kwalitatief goede en onderbroken beschikbaarheid van de hostingdiensten, om toegang tot door Opdrachtgever daarmee opgeslagen gegevens te realiseren. Opdrachtnemer biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid (zoals de precieze hoeveelheid uptime), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen.

d. Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

e. Wanneer naar oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van hostingdiensten of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van denial-of-service aanvullen, virussen, trojan horses en vergelijkbare software, heeft Opdrachtnemer het recht alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen.

f. Opdrachtnemer heeft het recht om hostingdiensten of gedeelten ervan tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering. Opdrachtnemer zal proberen de buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever op tijd op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtgever maakt geen aanspraak op enige schadevergoeding als gevolg van de buitengebruikstelling.

g. Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Opdrachtnemer beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

h. Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, zal Opdrachtnemer zorgen voor reservekopieën (back-ups) van de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op ieder moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te vragen om een back-up bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. De kosten voor het maken van back-ups komen voor rekening van Opdrachtgever.

i. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat na de verwijdering van de back-ups, de gegevens verloren zijn en Opdrachtgever geen toegang meer heeft tot die gegevens.

12.4. Opslag- en datalimiet

a. Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de hostingdiensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden. Bij overschrijding van het maximum zal Opdrachtnemer een extra bedrag in rekening brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst zijn vermeld (en bij gebreke daarvan tegen de dan bij Opdrachtnemer geldende tarieven). Als er geen opslag- en/of datalimiet is overeengekomen, geldt de fair use policy van Opdrachtnemer.

b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens wanneer een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

12.5. Gedragsregels

a. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (laten) verspreiden van materiaal in strijd met de bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval wordt begrepen materiaal dat beledigend, smadelijk, lasterlijk, discriminerend, racistisch of haat zaaiend is, erotisch of pornografisch (tenzij dit expliciet in de Overeenkomst is toegestaan), inbreuk maakt op rechten van derde, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrecht en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derde oplevert, waaronder in ieder geval begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie, hyperlinks of vergelijkbare informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware.

b. Opdrachtgever zal geen andere gebruikers of opdrachtgevers hinderen of schade toe brengen aan de servers van Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde hostingpartij.Het is Opdrachtgever niet toegestaan processen en/of programma’s (al dan niet via de server) op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Opdrachtnemer of de door hem ingeschakelde hostingpartij dan wel andere opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

c. Naast de verplichtingen uit de wet is schade die ontstaat doordat Opdrachtgever niet handelt conform het bepaalde in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, dan wel ondeskundig handelt, voor rekening van Opdrachtgever.

d. Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als beveiligingsrisico’s en schade heeft Opdrachtnemer het recht naar eigen inzicht de beheermogelijkheden van Opdrachtgever te beperken.

12.6. Procedure na beëindiging

a. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst een redelijke gelegenheid heeft om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van Opdrachtnemer of haar hostingpartij, terug over te brengen naar eigen systemen of systemen van een andere aanbieder. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te bieden. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Gegevens van Opdrachtgever zullen 1 (één) maand na beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden verwijderd.

b. Als het hosten van een website van Opdrachtgever onderdeel uitmaakt van de hostingdiensten, is bij einde van de Overeenkomst verhuizing van de website naar een andere server/hostingpartij mogelijk. Opdrachtnemer zal hieraan medewerking verlenen. Kosten van een dergelijke verhuizing komen voor rekening van Opdrachtgever. 

13. Specifieke bepalingen met betrekking tot domeinnaamregistratie
Wanneer Opdrachtgever domeinnaamregistratie regelt via Opdrachtnemer, gelden de volgende specifieke bepalingen in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

13.1. Overeenkomst domeinnaamregistratie

a. Domeinnaamregistratie houdt in dat Opdrachtnemer een domeinnaam voor Opdrachtgever registreert.

b. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar en wordt daarna telkens automatisch verlengd voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij één van de Partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt tegen het einde van de eerste periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op terugbetaling van een deel van de vergoeding.

c. Voor consumenten (particuliere personen die niet handelen in de uitoefening of doelstelling van een beroep of bedrijf) geldt dat na de eerste stilzwijgende verlenging, de overeenkomst op ieder moment opgezegd kan worden, met een opzegtermijn van 1 (één) maand. Eventueel te veel betaalde bedragen worden dan terugbetaald.

d. Alleen Opdrachtgever zelf kan de overeenkomst opzeggen.

e. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een jaarlijkse vergoeding verschuldigd, bij vooruitbetaling te betalen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur van Opdrachtnemer.

f. Als Opdrachtgever de factuur niet (tijdig) betaalt, heeft Opdrachtnemer het recht om de domeinnaam te deactiveren totdat betaling is ontvangen. Als de betaling langer dan 3 (drie) maanden uitblijft heeft Opdrachtnemer het recht de domeinnaam te verhuizen naar een zgn. ‘houdster account’. Pas na betaling wordt de domeinnaam weer eigendom van Opdrachtgever. Als er geen betaling wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst van rechtswege aan het einde van de lopende periode. Deze acties vanuit Opdrachtnemer ontslaan Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen en leiden niet tot schadeplichtigheid van Opdrachtnemer.

13.2. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag van een domeinnaam te weigeren.

13.3. Opdrachtgever kan zijn domeinnaam verhuizen naar een andere provider. Ook daarvoor geldt de opzegtermijn zoals hierboven aangegeven. Een tussentijdse verhuizing geeft geen recht op teruggave van door Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen. Aan Opdrachtgever wordt dan een autorisatiecode verstrekt.

13.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke vorderingen met betrekking tot de voor Opdrachtgever geregistreerde domeinnamen of inhoudt van de website.

14. Levering van producten

14.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van producten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd en geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever zijn gebracht, dus zodra deze klaar staan voor levering/transport.

14.2. Opdrachtgever zorgt zelf voor transport van de producten, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Kosten van transport en eventuele verzekering zijn altijd voor rekening van Opdrachtgever.

15. Meerwerk, extra kosten
Wanneer Opdrachtnemer door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden meer of andere werkzaamheden moet verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de dan bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

16. Inschakelen derden

16.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Ook offertes opvragen bij derden gebeurt namens Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtnemer hierbij op verzoek van Opdrachtgever als gemachtigde optreedt, kunnen Partijen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

16.2. Wanneer Opdrachtnemer zelf, voor eigen rekening en risico, derden inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst, gelden de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, tenzij er aparte voorwaarden gelden vanuit de derden, bijvoorbeeld met betrekking tot garantie en/of aansprakelijkheid.

16.3. Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Opdrachtnemer derden in wanneer dit van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst.

16.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Opdrachtnemer zijn geïntroduceerd.

17. Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten)

17.1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende IE-rechten komen alleen toe aan Opdrachtnemer en/of zijn licentiegevers.

17.2. Geen van de in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kan opgevat worden als overdracht van IE-rechten, tenzij een dergelijke overdracht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

17.3. Wanneer en voor zover er geen sprake is overdracht van IE-rechten, wordt aan Opdrachtgever een gebruiksrecht verstrekt, zoals in het volgende artikel in deze Algemene Voorwaarden aangegeven.

17.4. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van het onder de Overeenkomst geleverde dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

17.5. Opdrachtnemer heeft het recht om zijn naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, het resultaat zonder melding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

17.6. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming c.q. beveiliging van bijvoorbeeld (web)applicaties, software en programmatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te verwijderen of te verwijderen.

17.7. Opdrachtnemer staat er voor in dat het resultaat van de Overeenkomst op het moment van het tot stand brengen ervan, voor zover Opdrachtnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

17.8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte resultaten eigendom van Opdrachtnemer. Het gaat daarbij om resultaten zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden.

17.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot IErechten op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

18. Gebruiksrechten

18.1. Opdrachtgever krijgt het gebruik tot het resultaat van de Overeenkomst overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de bestemming, dan is het gebruiksrecht beperkt tot het gebruik waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

18.2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, gelden ten aanzien van het gebruik ervan tevens de door de derde opgelegde rechten en verplichtingen.

18.3. Opdrachtgever zal het resultaat van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet (laten) aanpassen, ruimer of op andere wijze (her)gebruiken of uitvoeren dan is overeengekomen. Aan de toestemming van Opdrachtnemer kunnen voorwaarden worden verbonden, waaronder het betalen van een vergoeding.

18.4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, waaronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer, zonder verlies van overige rechten, recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn (IE-)rechten. Deze vergoeding bedraagt ten minste driemaal de voor het resultaat overeengekomen vergoeding.

18.5. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, en elk recht tot gebruik dat aan Opdrachtgever is verstrekt komt te vervallen, in de volgende gevallen:

a. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of op andere wijze in gebreke is;

b. Wanner de Overeenkomst (voortijdig) wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.4/4

18.6. Opdrachtnemer heeft het recht de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotionele activiteiten. Opdrachtnemer zal hierbij de belangen van Opdrachtgever in acht nemen.

19. Klachten

Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of producten moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer worden meegedeeld. Opdrachtnemer is niet verplicht na deze termijn klachten in behandeling te nemen.

20. Overmacht

20.1. In geval van overmacht mag Opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen of een gedeelte daarvan opschorten en kan Opdrachtgever geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, mogen zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Wel heeft Opdrachtnemer, als hij zijn verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding.

20.2. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet alleen verstaan: storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten al dan niet als gevolg van computercriminaliteit (bijv. (D)DOS-aanvallen) alsook storingen van publieke infrastructuur benodigd voor de levering van diensten, onbereikbaarheid of disfunctioneren als gevolg van serveronderhoud, stroomuitval, tekortkomingen in de nakoming door derde partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van de diensten afhankelijk is, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, het niet beschikbaar zijn van één of meer medewerkers (door ziekte), mobilisatie, oorlog, terroristische aanslagen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, natuurrampen, ziektes, epidemieën, pandemieën, quarantaines en overheidsmaatregelen.

21. Aansprakelijkheid

21.1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever alleen aansprakelijk is geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

21.2. Opdrachtnemer moet ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, dus een redelijke termijn worden gegeven om verplichtingen alsnog na te komen dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. Zonder een dergelijke ingebrekestelling ontstaat geen recht op schadevergoeding.

21.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever is beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt alleen verstaan:

a. De aan stoffelijke zaken toegebrachte schade (materiële zaakschade);

b. Kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Opdrachtnemer ertoe te manen om de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen;

c. Kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter beperking, voorkoming of herstel van directe schade;

d. Kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie alsnog te laten voldoen aan de Overeenkomst;

e. Kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te leggen, voor zover het gaat om directe schade;

f. Kosten die zijn gemaakt, in verhouding tot het beëindigen of beperken van een datalek (zoals bedoeld in de AVG).

21.4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of verloren gegane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

21.5. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.

21.6. In het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald.

21.7. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat voor de Overeenkomst door Opdrachtgever is c.q. zou worden betaald, althans dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot €75.000.

21.8. De uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebeurt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de Overeenkomst geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst.

21.9. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer worden ingeschakeld.

21.10. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Overeenkomst worden ingediend.

22. Geheimhouding

22.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de offerte en Overeenkomst, van elkaar of uit andere bron aan de andere Partij ter kennis komen en waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Opdrachtnemer of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen aan dezelfde geheimhouding worden gehouden.

22.2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet wanneer informatie of gegevens

a. al in het rechtmatige bezit waren van de ontvangende Partij voordat deze van de openbaarmakende Partij werden verkregen;

b. onafhankelijk door de ontvangende Partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende Partij;

c. algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende Partij; of

d. door een derde aan de ontvangende Partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende Partij wordt geschonden.

22.3. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet wanneer zover vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende Partij openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie. De ontvangende Partij zal zich dan inspannen om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

23. Persoonsgegevens

23.1. Het Privacy beleid zoals gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer, zie https://cherry-group.nl/disclaimer-privacy-statement/, is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever door Opdrachtnemer wanneer daarvan sprake is. Opdrachtnemer heeft het recht om het Privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen.

23.2. Wanneer Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijke afspraken te maken met betrekking tot de door Opdrachtnemer uit te voeren verwerkingen. Tenzij Partijen separaat een verwerkersovereenkomst sluiten, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde afspraken.

23.3. Wanneer het uitvoeren van de Overeenkomst gepaard gaat met het verwerken van persoonsgegevens zoals bedoeld onder de AVG, wordt Opdrachtnemer met betrekking totdeze persoonsgegevens beschouwd als de (sub-)verwerker (zoals gedefinieerd in de AVG) namens Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens uitsluitend onder het gezag van Opdrachtgever en ter uitvoering van de Overeenkomst verwerken.

23.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan op grond van de Overeenkomst Diensten, waarbij geldt dat Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verkrijgen van deze toestemmingen of autorisaties namens hem. Opdrachtgever garandeert dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke weten regelgeving en gedragscodes.

23.5. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst heeft ingevoerd of opgeslagen en tegen onbedoeld verlies of vernietiging of beschadiging van die gegevens.

23.6. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst of voor zover redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Opdrachtnemer in staat te stellen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, zal Opdrachtnemer geen gegevens inzien die Opdrachtgever bij Opdrachtnemer heeft geplaatst, en zal Opdrachtnemer geen gegevens ter beschikking stellen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie is verplicht.

23.7. Opdrachtnemer mag persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie alsook daarbuiten, mits in het laatste geval voldoende waarborgen worden gegeven ex artikel 46 AVG voor de bescherming van de persoonsgegevens.

23.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op verzoek volledig tegen alle vorderingen, kosten, verliezen, schade, onkosten, kosten, acties, boetes en/of sancties die Opdrachtnemer kan maken of lijden of tegen Opdrachtnemer worden ingesteld of aan Opdrachtnemer worden opgelegd met betrekking tot gegevens die door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst (met inbegrip van als gevolg van een vordering of bewering dat deze verwerking een inbreuk is op lokale en/of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens).

24. Toepasselijk recht en geschillen

24.1. Op alle opdrachten, Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

24.2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

24.3. Als Opdrachtgever en Opdrachtnemer een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan kan het geschil worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.

25. Overige bepalingen

25.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een recht uit de Overeenkomst aan derde over te dragen anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

25.2. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst dan geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst.

25.3. Wanneer een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

25.4. Als Opdrachtnemer niet steeds stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in andere gevallen wel stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te vragen.